אחריות מקצועית

הדין מטיל על בעל מקצוע, או שמי שנטל על עצמו עבודה של בעל מקצוע, אחריות לנהוג בהתאם לרף ההתנהגות של איש המקצוע הסביר. דין זה חל רופאים, עורכי דין, מהנדסים וכיוצ"ב. סטיה מסטנדרט ההתנהגות המצופה מאיש המקצוע הסביר עשויה להטיל אחריות מקצועית על בעל המקצוע, אם עקב מעשיו (או מחדליו) נגרם נזק למזמין העבודה או, במקרים מסוימים, גם לצדדים שלישיים אחרים. זיהוי סטנדרט ההתנהגות הסביר המוטל על בעל מקצוע עשוי להיות, במקרים מסוימים, מורכב. הוא מחייב היכרות עם ההתפתחויות המדעיות, הטכנולוגיות, החוקיות ואחרות באותו תחום מקצועי. גם איתור סטיה מסטנדרט ההתנהגות הסביר המוטל על בעל המקצוע עשויה להיות, במקרים מסוימים, מורכבת. היא עשויה לחייב בחינה של התנהגות הנתבע הפוטנציאלי יחד עם אנשי מקצוע אחרים, מומחים בתחומם, באותו תחום של הנתבע הפוטנציאלי. בתי המשפט בארץ מטפלים בתביעות אחריות מקצועית מסוגים שונים המוגשות להן, והטיפול המשפטי בתביעות כאמור הוא בעל חשיבות רבה להצלחתן – החל משלב בדיקת העובדות, היוועצות עם מומחים, ניסוח כתב התביעה, הכנת חוות דעת, קיום חקירות של מומחים ועוד.